Hälsa

Vad är hälsa?


Hälsa betyder olika saker för olika människor. Hur vi definierar hälsa är mycket beroende på vilken situation vi befinner oss i livet. För de flesta betyder hälsa "att vara frisk och inte ha någon sjukdom, det är något som tas för givet förrän man råkar ut för någon sjukdom eller hälsoproblem tränger in i ens vardag.


Helhetssyn på hälsa

Enligt WHO (världshälsoorganisationen) är hälsa ” ett tillstånd av fullkomligt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom och svaghet”. Denna historiska definition citeras än i dag då alla hälsoaspekter hänger samman och är ömsesidigt beroende av varandra.Hälsa sägs vara grunden för uppnåendet av människors realistiska potential. Varje enskild individ måste ses som en helhet.